Obec Starkoč
Obec Starkoč

Hasiči

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

 • zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy
 • pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání: 150, 155, 156, 158. Volání na tato čísla je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit, tj. karta nesmí být zcela vybita.
 • pokud si nejste jisti, volejte číslo 112. Je provozováno současně s národními tísňovými čísly a je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS.
 • jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je univerzální číslo, které  funguje jednotně v celé Evropské unii, postupně je zaváděno i v ostatních státech.
 • toto číslo lze volat z mobilních telefonů i z pevných telefonních sítích zdarma kdykoliv se ocitnete v tísňové situaci. Je možné toto číslo volat bez vložené SIM karty, nebo ze zcela vyčerpané předplacené karty, v místech, kde Váš operátor nemá pokrytí svým signálem,ze zamknutého mobilního telefonu, v zahraničí i bez aktivovaného roamingu, umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině, němčině.
   

POZOR! vždy je identifikováno číslo volajícího, případně IMEI mobilního telefonu - vždy jsou údaje o lokalizaci polohy volajícího zaznamenány, každé volání je dohledatelné, existují záznamy       

 • tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)
 • varujte ostatní ohrožené osoby
 • chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
 • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů  samosprávy a státní správy
 • mimo krajní případy nouze netelefonujte na profesní složky IZS, informace o vzniklé situaci vám poskytne orgán samosprávy 


Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, je každý povinen:

 • počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek
 • při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc
 • ohlásit požár neodkladně v ohlašovně požáru, nebo jinak zabezpečit jeho ohlášení
 • provést opatření pro záchranu osob
 • pokud je to možné, uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření 

 
Zásady chování při požáru

 • vyhlaste „POŽÁRNÍ POPLACH“ zvoláním „HOŘÍ!“, informujte hasičský záchranný sbor na čísle telefonu - 150 , nebo příslušnou ohlašovnu požárů
 • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, tak zabezpečte jejich vyvedení  
 • zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky apod.) a požárem ohrožený prostor opusťte!
 • vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů
 • z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek omezujících zásah hasičských sborů a dalších záchranných jednotek
 • nezdržujte se v těsné blízkosti požáru
 • při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu
 • do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
 • pamatujte, že záleží na každém, jak se zachová a jak bude rozhodný
 • svým postojem je jednotlivec mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů


Nařízení vlády č. 91/2010 (platí od 1. ledna 2011)

Požární poplachové směrnice

Požární poplachová směrnice

Informační leták SDH

Pro zvětšení 1x klikni na obrázek

Fotogalerie

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY